AG Office Jabalpur, Indore, Gwalior, Delhi

 Shri Prashant Singh, Advocate General

Office of the Advocate General: Madhya Pradesh

Role & Functions of Advocate General

Law officers deputed in Advocate General's offices

The Advocate General office of M.P. came into existence on November 1956 upon the formation of the State of M.P. as per the State Re-Organisation Act 1956 when the High Court of M.P. was established. On the formation of the new State of M.P.,Shri M. Adhikari became the first Advocate General for the State of Madhya Pradesh. The AG's Office presents all the cases  in which the Govt. of Madhya Pradesh is one of the parties, in the High Court of M.P. Central Administrative Tribunal (CAT).

Additional Advocate General /Deputy Advocate General 

JABALPUR  INDORE  GWALIOR  DELHI 
Addl. Advocate General

1.Shri R. K. Varma

2.Shri Pushpendra Yadav

 

 

 

 

 

1.Shri Vivek Dalal

2.Shri Pushyamitra Bhargava

 

 

 

 

 

1.Shri Ankur Modi

2.Shri M. P. S. Raguvanshi

3.Shri Rohit Mishra

 

 

 

1Shri P.V.Yogeshwaran

2. Ms. Swarupama Chaturvedi

3. Shri Joydeep Mishra

4. Shri Saurabh Mishra

5. Shri Dhirendra Parmar

6. Shri Abhay Prakash B. R.

7. Shri Bharat Singh

Deputy Advocate General  

1.Shri Ajay Pratap Singh,

2.Shri Swapnil Ganguly 

3.Shri  Ashish Anand Bernad, 

4.Shri Vivek Sharma

 

 

 

1.Ms. Archana Khare

2.Shri.Shreya Raj Saxena

 

 

 

 

 

 

 

1.Shri Rajesh Shukla

2.Shri Ravindra Singh Kushwaha

 

 

 

 

 

 

1. Shri V.V.V. M.B.N.S. Pattabhiram

2. Shri Mukul Singh

3. MS. Ankita Chaudhary

4. Shri Veer Vikrant Singh

 

 

 

Former Advocate Generals of Madhya Pradesh :
SNO. NAME FROM TO
1. SHRI M. ADHIKARI   01.11.1956   31.05.1966
2. SHRI A. P. SEN  01.06.1966 07.11.1967
3. SHRI Y. S. DHARMADHIKARI   12.08.1971   31.07.1975
4. SHRI N.C. NIHALANI   27.08.1975   11.07.1977
5. SHRI S. L. GARG   11.07.1977   13.03.1980
6. SHRI A. M. MATHUR   13.03.1980   15.04.1987
24.02.1988 21.07.1989
7. SHRI M. V. TAMASKAR   15.04.1987   18.02.1988
31.03.1989   16.03.1990
8. SHRI N. C. JAIN   17.03.1990   21.12.1992
9. SHRI ANOOP GEORGE CHOUDHARI   13.09.1994   24.10.1996
10. SHRI S. L. SAXENA   23.11.1996   15.02.1999
11. SHRI V. K. TANKHA   16.02.1999    
12. SHRI R. N. SINGH   24.06.2009
13. SHRI R. D. JAIN 26.06.2009 08.12.14
14. SHRI RAVISH CHANDRA AGRAWAL 08.12.2014 JUNE 2017
15. SHRI PURUSHENDRA KAURAV JUNE 2017 18.12.2018
16. SHRI RAJENDRA TIWARI 18.12.2018 06.05.2019
17. SHRI SHASHANK SHEKHAR 17.05.2019 20.03.2020
18. SHRI PURUSHAINDRA KAURAV 26.03.2020 07.10.2021